Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden deqt B.V.

 1. Algemeen
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door deqt B.V. (hierna: “deqt”) te verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten en producten in het kader van de tussen deqt en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
  2. Afwijkingen op deze voorwaarden dan wel enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door deqt en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst c.q. enkele opdracht.
  3. Afspraken met of toezeggingen van (een medewerker van) deqt, dan wel van derden die door deqt zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, zijn voor deqt niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe binnen deqt bevoegd persoon.
  4. Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt, laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is deqt gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.
  5. Deqt is bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  6. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten vanaf het tijdstip van wijzigen en voor reeds bestaande opdrachten vanaf dertig dagen na schriftelijke bekendmaking aan Opdrachtgever van de wijziging.
  7. Deqt zal de wijzigingen schriftelijk aan Opdrachtgever kenbaar maken.
  8. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen zulks schriftelijk anders overeenkomen.

 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst c.q. enkele opdracht
  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Een overeenkomst c.q. een enkele opdracht van welke aard dan ook komt slechts tot stand indien en voor zover deqt een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of door deqt feitelijke uitvoering wordt gegeven aan de opdracht.
  3. Indien Opdrachtgever een opdracht verstrekt, is hij daaraan gebonden. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding van deqt kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  4. Deqt is bevoegd een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

 

 1. Verplichtingen Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever is verplicht ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst c.q. enkele opdracht aan deqt te verstrekken zijn juiste adresgegevens en gegevens inzake zijn rechtsvorm.
  2. Opdrachtgever is eveneens verplicht ten behoeve van een goede uitvoering van de overeenkomst c.q. enkele opdracht deqt op gestructureerde wijze te informeren en, indien door deqt gewenst, deqt te voorzien van een afdoende toelichting, een afschrift van de onbetaalde facturen of een overzicht daarvan, een bewijs van de rechtsverhouding in verband waarmee de facturen zijn toegestuurd (overeenkomst, offerte, opdrachtbevestiging enz.) en eventueel de toepasselijke algemene voorwaarden.
  3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie die zij aan deqt verstrekt.
  4. Het is Opdrachtgever, behoudens toestemming van deqt, niet toegestaan om rechtstreeks met de debiteur betalingsafspraken te maken. Indien een debiteur rechtstreeks aan de Opdrachtgever betalingen verricht op de facturen waarop de opdracht betrekking heeft of indien de debiteur rechtstreeks met de Opdrachtgever communiceert over de te incasseren vordering, zal de Opdrachtgever deqt hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

 

 1. Verplichtingen deqt
  1. Deqt heeft jegens Opdrachtgever een inspanningsverplichting. Deqt garandeert in geen geval een te behalen resultaat. Alle werkzaamheden en producten worden door of namens deqt verstrekt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  2. Eventueel door deqt opgegeven termijnen ter zake uitvoering van opdrachten en/of levering van producten zijn indicatief en zijn niet te kwalificeren als een fatale termijn. Overschrijding van enige termijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht een opdracht kosteloos te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

 

 1. Opdracht tot schuldbewaking
   1. De opdracht tot schuldbewaking wordt uitgevoerd in twee fases:

  Fase 1: Schuldbewaking

  Indien Opdrachtgever deqt opdraagt een afgeschreven vordering in schuldbewaking op te nemen, zal deqt in naam van Opdrachtgever, zich inspannen de vordering alsnog door proactief en automatisch dataonderzoek te incasseren. Opdrachtgever machtigt deqt om in naam van Opdrachtgever alle benodigde incasso-handelingen te verrichten die naar het inzicht van deqt noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in: (I) het benaderen van de debiteur, op welke wijze dan ook, met inachtneming de wettelijke bepalingen, (II) het aan de debiteur in rekening brengen van rente en kosten waarbij de rente en kosten ten goede komen aan deqt, (III) het ontvangen van gelden van de debiteur op een door deqt aangehouden derdengeldrekening, (IV) het zelfstandig en naar eigen goeddunken treffen van een betalingsregeling met de debiteur en (V) – indien er reeds een executoriale titel voorhanden is – executoriale maatregelen te laten treffen.

  Fase 2: Gerechtelijke Incasso

  Indien het deqt niet lukt de vordering buitengerechtelijk te incasseren en er niet reeds een executoriale titel voorhanden is, zal deqt – indien zij dit opportuun acht en indien zij daarvoor expliciet toestemming van Opdrachtgever verkrijgt – namens Opdrachtgever een gerechtelijke procedure starten.

  1. Iedere door Opdrachtgever ingediende vordering wordt als “afgeschreven” aangemerkt.
  2. Bij (gedeeltelijke) betaling van de vordering inclusief rente en kosten in fase 1:
   1. resteert voor Opdrachtgever – indien Btw-plichtig, na Btw-teruggaaf – 50 % van het betaalde bedrag, met een maximum van 50 % (na Btw-teruggaaf) van de aanvankelijke hoofdsom.
   2. resteert voor Opdrachtgever – indien niet Btw-plichtig – 50 % van het betaalde bedrag, met een maximum van 50 % van de aanvankelijke hoofdsom.
  3. Er is sprake van betaling door de debiteur wanneer de debiteur de vordering aan deqt, dan wel rechtstreeks aan Opdrachtgever, (al dan niet geheel) heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur tegenover Opdrachtgever op zich genomen tegenprestatie, een verrekening van de vordering, een compensatie van de vordering, een creditering, dan wel een retournering van door Opdrachtgever aan de debiteur geleverde zaak. Opdrachtgever dient deqt per omgaande schriftelijk in kennis te stellen dat de debiteur betaald heeft, indien rechtstreeks aan Opdrachtgever is betaald.
  4. Deqt zal het deel van het betaalde dat aan Opdrachtgever toekomt zo spoedig mogelijk uitkeren aan Opdrachtgever en vice versa.

 

 1. Einde opdracht tot schuldbewaking
  1. De opdracht tot schuldbewaking eindigt indien er sprake is van volledige betaling door de debiteur, faillissement, WSNP en/of surseance van de debiteur en/of in enige andere situatie waarvan deqt deze bestempelt als eindpunt van het schuldbewakingstraject.
  2. De opdracht tot schuldbewaking kan in fase 1 (artikel 5.1: “Schuldbewaking”) zowel door Opdrachtgever als door deqt zonder opgaaf van redenen worden beëindigd. Deqt zal in dat geval geen honorarium in rekening brengen, tenzij er reeds een deel door de debiteur is betaald. In dat laatste geval zal worden afgewikkeld op de wijze als in artikel 5.3 voorgeschreven.
  3. De opdracht tot schuldbewaking kan in fase 2 (artikel 5.1: “Gerechtelijke incasso”) door Opdrachtgever zonder opgaaf van redenen worden beëindigd. Deqt zal in dat geval de kosten van eventuele ingeschakelde derden en eventuele verschotten (griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor uittreksels etc.) bij Opdrachtgever in rekening brengen.
  4. Indien Opdrachtgever ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe, niet reageert richting deqt, zal deqt het dossier sluiten en de eventuele externe kosten in rekening brengen. Het verzoek van een Opdrachtgever aan deqt om een dossier tijdelijk on-hold te zetten, zal door deqt uitsluitend worden gehonoreerd voor een periode van 2 maanden. Indien Opdrachtgever na verloop van de periode van 2 maanden het dossier nog langer wenst aan te houden, dan is deqt gerechtigd het dossier te sluiten en eventuele externe kosten in rekening brengen.
  5. Het staat deqt vrij om voor de behandeling van de door Opdrachtgever in schuldbewaking gegeven vorderingen en/of overige juridische geschillen derden in te schakelen zoals onder meer advocaten, juristen, notarissen, deurwaarders etc. Indien Opdrachtgever niet wenst dat de zaak wordt behandeld door een door deqt in te schakelen derde, maar door een door Opdrachtgever gekozen derde, dan staat het deqt vrij om het dossier te sluiten. Afhankelijk van de fase waarin het dossier zich bevindt, zal er wel/geen homarium in rekening worden gebracht, zoals omschreven in de leden 2 en 3 van dit artikel.

 

 1. Tarieven
  1. Eventueel afwijkende of aanvullende tarieven dan in de artikelen 5 en 6 vermeld, zijn genoemd in individuele schriftelijke afspraken.

 

 

 1. Betaling
  1. Facturen worden door Opdrachtgever betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij gebreke van een dergelijke vermelding zal Opdrachtgever de aan hem gefactureerde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening, aftrek of tot opschorting van een betaling.
  2. Deqt is te allen tijde gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor of namens Opdrachtgever in haar bezit heeft.
  3. Indien Opdrachtgever de facturen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, heeft deqt het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan 1,5% per (aangevangen) maand vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening.
  4. Indien Opdrachtgever ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is hij, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die deqt genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de openstaande vordering vermeerderd met de rente als bedoeld in het vorige lid, met een minimum van € 50,00 (tenzij enige wettelijke bepaling zich tegen de hoogte verzet). Alle in deze overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  1. Indien deqt door de uitvoering van een opdracht aansprakelijk is voor directe schade, zal die aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van deqt wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van deqt komt.
  2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (I) De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van onderhavige voorwaarden; (II) De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van deqt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan deqt toegerekend kunnen worden; (III) Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in onderhavige voorwaarden.
  3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 9.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,-.
  4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van deqt voor die schade.
  5. Deqt is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, teleurgestelde verwachtingen, bedrijfsschade, schade door schending van rechten van derden, verlies van gegevens, milieuschade en (andere) immateriële schade.
  6. Opdrachtgever vrijwaart deqt en derden tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door deqt ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van deqt in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

 

 1. Overmacht
  1. Onverminderd haar overige rechten, heeft deqt in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst en/of separate opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst en/of separate opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door Opdrachtgever dit schriftelijk mede te delen en zonder dat deqt gehouden is tot enige schadevergoeding.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van deqt onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van deqt kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst c.q. het verstrekken van een separate opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de dienstverlening door deqt of door haar ingeschakelde derden partijen, het anders dan door toedoen van deqt benodigde niet te verkrijgen vergunning en ziekte van medewerkers.
  3. Indien door overmacht de verdere uitvoering van enige overeenkomst c.q. opdracht anderszins feitelijk definitief onmogelijk zal blijken te zijn is deqt gerechtigd een eindafrekening te maken voor de reeds tot op dat moment door haar uitgevoerde werkzaamheden respectievelijk gedane leveringen en deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 1. Duur overeenkomst en opzegging
  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door zowel Opdrachtgever als deqt worden opgezegd met een inachtneming van opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
  2. Ingeval van een opzegging worden de op dat moment bij deqt in behandeling zijnde dossiers van Opdrachtgever onder de vigeur van de overeenkomst voorgezet, behoudens indien er sprake is van een situatie dat van deqt redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij na deze opzegging van de overeenkomst nog werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.

 

 1. Verzuim en ontbinding
  1. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met deqt gesloten overeenkomst, separate opdracht en/of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is deqt zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd: (I) de uitvoering van de overeenkomst en/of separate opdracht op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; of (II) de overeenkomst en/of separate opdracht geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, zulks zonder dat deqt tot enige schadevergoeding is gehouden.
  2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten en/of separate opdrachten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk van rechtswege zijn ontbonden en de daarmede samenhangende werkzaamheden worden beëindigd, tenzij Opdrachtgever, diens curator of bewindvoerder zich tegenover deqt op haar schriftelijk verzoek binnen een redelijke termijn zich bereid verklaart de overeenkomst(en) en/of de financiële verplichtingen voortvloeiende uit een separate opdracht gestand te doen. In dat laatste geval is deqt gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst(en) en/of de separate opdracht op te schorten totdat nakoming van de overeenkomst c.q. de financiële verplichting voortvloeiende uit de separate opdracht voldoende zeker is gesteld, dit met name ter zake de voldoening van reeds ontstane, doch nog niet opeisbare vorderingen van deqt.
  3. Deqt kan haar werkzaamheden enkel op een juiste wijze uitvoeren indien er tussen haar en Opdrachtgever een vertrouwensrelatie bestaat. Indien naar oordeel van deqt de vertrouwensrelatie is geschaad, dan is deqt te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden. Opdrachtgever komt op grond van vorenstaande geen ontbindingsbevoegdheid toe.
  4. Het bepaalde in lid 1, lid 2 en lid 3 doet niet af aan de overige rechten van deqt op grond van de wet en de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
  5. In geval een gebeurtenis als bedoeld in lid 1, lid 2 of lid 3 zich voordoet, zijn alle vorderingen van deqt uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) c.q. separate opdracht op Opdrachtgever onmiddellijk en geheel opeisbaar. deqt zal in dat geval niet verplicht zijn de van Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en/of separate opdracht(en) ontvangen betalingen geheel of gedeeltelijk te restitueren.

 

 1. Privacy
  1. Deqt legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van Opdrachtgever vast. Deqt heeft passende maatregelen getroffen ter zake de bescherming van de verstrekte persoonsgegevens. Over het hoe en waarom verwijst deqt naar haar Privacy Statement, te raadplegen via de website https://www.deqt.nl/privacy-statement.
  2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren. Indien schriftelijk overeengekomen, zal deqt deze persoonsgegevens in opdracht van Opdrachtgever als bewerker verwerken. Als bewerker zal deqt naar beste vermogen zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 1. Diversen
  1. Deqt is bevoegd om bij uitvoering van een overeenkomst c.q. enige separate opdracht gebruik te maken van derden. Deqt is niet aansprakelijk voor de door haar ingeschakelde derden, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.
  2. Deqt is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van deqt.
  3. Eventuele klachten over de dienstverlening van deqt kunnen op drie manieren worden ingediend, per e-mail, per post en telefonisch. De procedure is te raadplegen via de website https://www.deqt.nl/klachtenprocedure.
  4. De Rechtbank te Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft deqt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  5. Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, onderwerpen partijen zich aan het Nederlands recht.